Dofinansowanie do programów komputerowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umożliwia uzyskanie dofinansowania do programów komputerowych lub sprzętu osobom niepełnosprawnym w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

Co to są bariery w komunikowaniu się?
To ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.
Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie odpowiednich inwestycji. Konieczność likwidacji barier uzasadniona jest potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, przez co osoba niepełnosprawna powinna uzyskać:

 • możliwość zwiększenia samodzielności i niezależności życiowej,
 • poprawę warunków pracy i nauki,
 • poprawę jakości jej komunikacji społecznego funkcjonowania.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się?

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Za osoby niepełnosprawne uważane są takie, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (więcej informacji o orzecznictwie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady ).

Nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu lub jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie?
Wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Gdzie składać wniosek ?
Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy dofinansowania likwidacji barier
w komunikowaniu się jest starosta powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) (lub instytucja równorzędna w mieście na prawach powiatu).

Jaki wniosek należy złożyć?
„Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się” / PCPR lub
„Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się”/ OPS
(wnioski do odbioru w naszym gabinecie lub do pobrania ze strony PCPR http://www.pcpr.rybnik.pl /OPS http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl)

Jakie załączniki mogą być wymagane?

 • Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik.
 • Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty/rodzinnego zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (czytelne, w języku polskim zawierające wskazanie do konieczności korzystania z danego sprzętu).
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Wnioskodawcą.
 • Oferta wnioskowanego urządzenia, sprzętu wraz ze specyfikacją
 • Pełnomocnictwo notarialne bądź postanowienie Sądu o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej niezdolnej do złożenia podpisu lub upoważnienie potwierdzone przez wójta, burmistrza do odbioru środków finansowych
 • Zaświadczenie szkolne lub z zakładu pracy
 • Oprócz tego należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Procedura uzyskania dofinansowania

 • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do PCPR lub OPS
 • analiza formalna i merytoryczna wniosku przez pracowników PCPR/OPS
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku i wysokości przyznanego dofinansowania,
 • podpisanie umowy,
 • realizacja przedsięwzięcia,
 • dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych,
 • informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2016, Poz. 2046),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Jakie programy są najczęściej dofinansowywane?

Programy logopedyczne oraz programy terapeutyczne, mówiki.

Pełna oferta programów na stronie internetowej naszego sklepu https://www.arante.pl/

Źródła:

-https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/sprawna-komunikacja/likwidacja-barier-komunikacyjnych/

– http://www.pcpr.rybnik.pl

– http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl

– https://www.arante.pl/

Alfasynapsis // O nas // Metoda Tomatisa // Efekty terapii // Możesz pomóc // Kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + dwadzieścia =