Przypadek 9 – trudności szkolne

Dziewczynka, lat 9, uczennica trzeciej klasy szkoły podstawowej i trudności szkolne

Charakterystyka:

Dziecko ma duże trudności w opanowaniu elementarnych umiejętności związanych z procesem dydaktycznym. Ma kłopot z zapamiętywaniem liter oraz ich odwzorowywaniem, z trudnością dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wypowiada się niechętnie, czyta z ogromnym trudem, ma również trudność z rozwiązywaniem prostych rachunków matematycznych. Problem ciągnął się od klasy pierwszej, ale wcześniej nikt na niego nie reagował.

Diagnoza:

Dziewczynka jest mało aktywna podczas zajęć lekcyjnych. Na pytania odpowiada prostymi zdaniami. Zadania wymagające większego wysiłku umysłowego i czasu stanowią dla niej trudność i wzbudzają niechęć. Podejmuje się ich z ociąganiem. Podczas pracy wymaga ciągłej mobilizacji i kontroli nauczyciela/rodzica. Łatwo się zniechęca. Jej tępo pracy jest bardzo spowolnione. Występuje problem z koncentracją – nie potrafi utrzymać uwagi na zadaniach związanych z nauką. Łatwo się rozprasza. Jest mało zaangażowana w wypełnianie obowiązków i preferuje sytuacje zabawowe. Do pracy nad dziewczynką włączyli się również nauczyciele, wychowawca, a także rodzice. Prowadzone oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze miały na celu wprowadzenie zmian zarówno w sytuacji dydaktycznej, jak i społecznej dziecka. Nie była to praca łatwa, wymagała od wszystkich zaangażowania i zrozumienia problemu, dostosowania wymagań, a w końcu systematyczności, konsekwencji i cierpliwości.

Rezultaty:

Zastosowanie powyższych działań wraz z Metodą A. Tomatisa pozwoliło na zahamowanie niepowodzeń szkolnych oraz wyrównanie braków edukacyjnych. Nastąpił znaczący postęp w zakresie skupienia i utrzymywania uwagi w sytuacjach zadaniowych. Dziewczynka częściej bierze czynny udział w zajęciach, zgłasza się do odpowiedzi i angażuje w życie klasy. Dobrze czuje się w grupie rówieśniczej. Najszybciej uwidoczniły się efekty oddziaływania wychowawczego, do którego włączono cały zespół klasowy. Dziewczynka odzyskała pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Chętnie chodzi do szkoły, odrabia zadania domowe, zgodnie współpracuje z rówieśnikami. Z relacji mamy dziewczynki wynika, że córka zdecydowanie chętniej uczy się również w domu i poprawie uległo tempo jej pracy. Podjęte działania nie zlikwidowały problemów edukacyjnych, ale zdecydowanie przyczyniły się do złagodzenia przejawianych przez dziecko trudności i dlatego przyniosły spodziewane efekty.
Nasz profil na Facebooku

Alfasynapsis // O nas // Metoda Tomatisa // Efekty terapii // Możesz pomóc // Kontakt

Copyright © 2015 Gabinet Terapii Alfasynapsis